Comisii care funcționează la nivelul școlii An școlar 2022 – 2023

                    ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,PRINCIPELE ȘERBAN  GHICA ȘI PRINCIPESA ARISTIȚA       

                                                                 GHICA”SIHLEA

                     

Comisii care funcționează la nivelul școlii An școlar 2022 – 2023

Cf. Noului regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020

 • La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii:
 • cu caracter permanent;
 • cu caracter temporar;

a.   cu caracter ocazional.

 • Comisiile cu caracter permanent sunt:
  • Comisia pentru curriculum;
  • Comisia de evaluare şi asigurare acalităţii;
  • Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
  • Comisia pentru controlul managerial intern;
  • Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovareainterculturalităţii.
 • Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.
 • Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

Comisii care funcționează la nivelul școlii An școlar 2021 – 2022

COMISII CU CARACTER PERMANENT

NR CRT.COMISIACOMPONENȚĂATRIBUȚII / REPERE
1.Comisia pentru curriculum Comisia profesorilor și diriginților ( responsabil- Soricu Alina), Comisia învățători-educatori (responsabil-Poenaru Viorel ) sunt incluse în comisia pentru curriculumResponsabil: Vespan Lacramioara Membri Poenaru Viorel – responsabilul comisiei învățători – educatoriSoricu Alina -responsabil comisiei profesori și dirigințiBourosu Alexandra – responsabil SCIMJ Procură documentele curriculare oficiale – planuri cadru, programe scolare, ghiduri metodologice, manuale J Asigură aplicarea planurilor cadru de învăţământ ce se realizează prin elaborarea ofertei curriculare. J Se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice prin activităţi curriculare si extracurriculare desfăşurate la nivelul instituţiei de învăţământ. J Asigură fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza experienţei, a resurselor scolii si a specificului comunitar. J Asigură consultanţa cadrelor didactice în domeniul curricular. J Asigură coerenţă între curriculumul naţional şi dezvoltarea locală, coordonarea dintre diferitele discipline si rezolvă conflicte de prioritate dintre profesori si discipline în interesul elevilor si al instituţiei de învăţământ.
2.Comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii ( CEAC )Responsabil – Bourosu Alexandra  Membri – Miron Florentina responsabilul  de structurăBurghelea Marilena – professorOstriceanu Ana Maria-profesorSoricu AndreiSoricu Ionelia -lider sindicatPetru Elena reprezentant părinţi Coman Valeriu reprezentant consiliului localJ Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurarea calităţii aprobate de conducerea şcolii conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare J Elaborează anual un raport de evaluare internă (RAEI) privind calitatea educaţiei în şcoală și îl încarcă online pe site-ul Aracip si la avizier, website. J Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei J Cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau din străinătate potrivit legii
3.Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgențăResponsabil – Bitculescu Anicuta Membri Bezea Daniela- educatoareRiciu Alina –învățătoareMiron Florentina –profesoaraSerbu Nicoleta-invatatoarePoenaru Viorel-invatatorAtanasiu Zinel-profesorAtribuţiile subcomisiei SSM Elaborează planul de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare;Prelucrează normele de securitate și sănătate în muncă pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;Organizează instructaje de protecţie a muncii pe activităţi (de 2 ori pe an);Efectuează instructajele de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor); Atribuţiile subcomisiei pentru situatii de urgenţă sunt: Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă stabilind măsurile pentru paza contra incendiilor la nivelul școlii;Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare. Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.Prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.Realizează, pe bază de proces verbal, instructajul cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice în legătură cu măsurile de protecţia muncii şi pază contra incendiilor şi protecţie civilăStabileşte un program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc.).Prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică, biologie normele de protecţia muncii şi pază contra incendiilor, care vor fi dezbătute cu elevii pe bază de proces verbal.Informează cu operativitate conducerea asupra tuturor neregulilor care pot apărea în sistemul de prevenire a incendiilor sau de protecţie a muncii
4.Comisia pentru controlul managerial intern ( SCIM)Responsabil – Poenaru Viorel Membri Vespan Lacramioara-directorBitculescu Anicuta-responsabil subcomisia învățători- educatoriSoricu Ionelia– secretar Mihalache Dan – contabilElaborează strategia de monitorizare-control-evaluareElaborează proiectul de dezvoltare institutional, planul managerial şi planul operaţionalVerifica şi evaluează continuu funcţionarea sistemului de control intern si a elementelor sale specifice.Aduce la echipei manageriale disfuncţionalităţile /problemele identificate împreună cu măsurile corective propuse
5.Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității Include    comisia                de violență și comisia de cercetare disciplinarăResponsabil – Atanasiu Zinel Membri Stoica MarianBalaci RoxanaTataru IoanaMotoc OctavianaAnita Enache RodicaDanoiu Manuela-membru CAPetru Elena – reprezentantul părinților Moise George- reprezentantul elevilorComisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, deficient fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, limbă maternă. Elaborează şi implementează coduri de conduită a personalului și a elevilor, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţiiIdentifică și analizează cazurile de discriminare și înaintarea de propuneri de soluţionare a acestoraPrevine și mediază conflicte apăruteMonitorizează și evaluează acţiunile întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminăriiElaborează anual un raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării

COMISII CU CARACTER TEMPORAR ȘI OCAZIONAL

NR CRT.COMISIACOMPONENȚĂATRIBUȚII / REPERE
1.Comisia pentru întocmirea orarului și pentru monitorizarea absențelorResponsabil – Burghelea Marilena Membri Vespan Lacramioara-directorStan Alina  -învățătoarePoenaru Viorel –resp. SCIMRealizeaza orarul si il afiseaza la avizierul scoliiUrmărește și raportează situaţia absenţelorÎntocmește un plan de combatere a absenteismului
2.Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolareResponsabil – Soricu Alina Membri- toate cadrele didacticeElaborează planul anual şi monitorizează activitatea referitoare la cercurile ştiinţifice, culturale şi sportive;Monitorizează activităţile extracurriculare desfăşurate la nivelul claselor;Organizează activităţile extracurriculare la nivelul şcolii;Asigură pregătirea şi participarea la concursurile şcolare ce vizează activitatea extracurriculară; Responsabilităţi : Activitatea extracurriculară cuprinde activităţi extraşcolare informale si nonformale, desfăşurate în clase, în cluburi, tabere şcolare, baze turistice, instituţii ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive.Activitatea extracurriculară cuprinde forme variate, cu caracter stimulativ sau recreativ, de dezvoltare a spiritului de iniţiativă al elevilor şi cu participarea opţională:Cercuri pe obiecte de studiu, ştiinţifice, tehnicoaplicative, cultural-artistice, sportive, interdisciplinare, etc.;Meditaţii şi consultaţii, consemnate în condica de prezenţă şi aprobate de director, la iniţiativa cadrelor didactice sau la solicitarea elevilor, pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare;Vizite şi excursii, aprobate de director, pe baza propunerilor profesorilor-diriginţi sau profesoruluiconducător, care îşi asumă răspunderea pentru întreaga lor desfăşurare; -Redactarea de reviste şcolare şi de alte materiale de promovare a imaginii scolii ;Simpozioane, concursuri, ateliere, cursuri maiestrie,etc.
3.Comisia formare profesionalăResponsabil –Chirila Violeta Membri Serbu NicoletaMiron Florentina  Se preocupă de coordonarea activităţii de perfecţionare metodică şi de formare continuă;Întocmeşte tabloul de bord privind situatia creditelor/ cursurilor perfecţionare de 90 CPT/ 5 ani;Centralizează și actualizează fișșa de formare și perfecționare a cadrelor didactice;Prezintă conducerii evidenţa corectă a participării cadrelor didactice la activităţile mai sus menţionate, cu ajutorul responsabilior de catedre;Menţine legătura cu I.S.J. si CCD pentru a duce la cunoştinţa cadrelor didactice toate informaţiile privind perfecţionarea metodică şi de formare continua;Propune participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare în urma actiunilor de identificare şi stabilire a nevoii de formare a personalului didactic din şcoală.
4.Comisia învățători- educatoriResponsabil – Poenaru Viorel Membri-toate educatoarele și învățătoarele din unitateÎntocmește planul operaţional al comisieiÎntocmește raportul semestrial și anualRealizează evaluarea membrilor comisieiȚine evidenţa activităţilor extrașcolare ale comisiei
5.Comisia profesorilor și dirigințilorResponsabil – Soricu Alina  Membri- toți profesorii din unitateÎntocmește planul operaţional al comisieiÎntocmește raportul semestrial și anualRealizează evaluarea membrilor comisieiȚine evidenţa activităţilor extrașcolare ale comisieiRăspunde de întocmirea documentaţiei subcomisiei diriginților
6.Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare a personalului didactic, auxiliar, nedidacticResponsabil – Danoiu Manuela Membri Ostriceanu Ana-membru Serbu Nicoleta-membruRiciu Alina-membruBranzea DumitruPrincipiile antrenării răspunderii disciplinare sunt: Prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă angajatul cercetat disciplinar ca fiind nevinovat, atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;Garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul angajatului cercetat disciplinar de a fi audiat, de a cunoaşte toate actele cercetării şi de a prezenta dovezi în apărarea sa;Obligaţia comisiei este de a proceda la soluţionarea cauzei cu respectarea termenului de 30 de zile, conform legiiLegalitatea sancţiunii, conform căreia pot fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege, conform prevederilor legii; nicitatea sancţiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară Personalul    din    învăţământul    preuniversitar                     răspunde                   disciplinar                     pentru încălcarea, cu vinovăţie, a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de
   muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii. Propunerea pentru sancţiunile disciplinare, cercetarea acestora, comunicarea și contestarea deciziilor respectă prevederile legii.
7.Comisia de disciplină prevenirea şi combatere a violenţei în mediul școlar pentru elevii școliiResponsabil – Vespan Lacramioara Membri Ciocirlan DoinaDascalu SimonaCoroama NinaStoica MarianCeafalau StelutaPetru Elena–reprezentantul părinților Soricu Andrei -reprezentantul elevilorIntervine în cazul conflictelor dintre eleviAnalizează în cadrul Comisiei de disciplina, impreună cu dirigintele şi părinţii, abaterile disciplinare ale elevilor pentru sancţionarePropune Consiliului Profesoral sancţiunile.Aplică chestionare elevilor pentru evaluarea fenomenelor de hartuire, monitorizarea cu scopul prevenirii combaterii acestuia.
8.Comisia paritarăResponsabil – Soricu Ionelia –lider sindicat Membri Vespan Lacramioara-directorManuela Danoiu- membru CAIftinoiu Iuliana-membru  sindicatÎși desfășoară activitatea conform legislaţiei în vigoare.
9.Comisia pentru realizarea “Programul social privind suplimentul de hrană pentru elevi, constând în produse de panificaţie, lapte si fructeResponsabil Vespa Lacramioara Membri Bezea DanielaMiron FlorentinaDanoiu ManuelaStabilește efectivele de copii ce beneficiază de program;Anunţă periodic efectivele către ISJ/ primarie;Recepţionează produsele lactate şi de patiserie.Depozitează și distribuie produsele.Realizează raportul semestrial / anual privind activitatea comisiei.
10.Comisia de implementare și monitorizare a platformeiResponsabil – Poenaru Viorel Membri 1.Vespan Lacramioara-directorIntroduce datele elevilor în platformăCreează codurile de acces pentru elevi, profesori, părințiSprijină elevii și profesorii în crearea conturilor
 educaționale TEAMSDobrinoiu Andrada– secretar 
11.Comisia de lucru pentru ROFUIP si ROIPreședinte – Vespan Lacramioara Membri Bezea DanielaMiron FlorentinaDanoiu ManuelaSoricu AlinaRevizuiește la fiecare început de an, si oridecâte ori e nevoie, Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de organizare și funcţionare a unităţii școlare.Îl prezintă și supune spre aprobare Consiliului de Administraţie și Consiliului profesoral, îl afișează la avizierul școlii.
12.Comisia pentru salarizareResponsabil – Mihalache Dan Membri Vespan Lacramioara- directorFilimon Florentina- contabilSoricu Ionelia-secretarRealizează pontajul personalului (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic)Prezintă directorului, lunar, după realizarea pontajului, fişele personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru avizareAsigură încadrarea corespunzătoare a fiecărui angajat în grila de salarizare (aplicarea corectă şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului)Întocmeşte şi verifică statele de funcţii şi de salariiListează fluturaşii cu salarul lunar şi îi distribuie angajaţilor, înaintea datei de acordare a drepturilor salarialeInformează operativ angajaţii școlii în legătură cu orice modificări intervenite în legislaţia privitoare la acordarea drepturilor salarialePrezintă, la cerere, modalitatea de calcul a drepturilor lunare de salarizareÎntocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare;Stabileşte programul de activitate al comisiei
13.Comisia responsabilă de gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)Responsabil – Poenaru Viorel Membri- toate cadrele didacticeUrmărește acurateţea şi corectitudinea datelor colectate şi introduse în SIIR, în concordanţă cu planul de încărcare şi utilizare a datelor;Respectă    întocmai    prevederile   legale   în   vigoare,     şi               răspunde       pentru corectitudinea, completitudinea datelor în SIIR
14.Comisia pentru recensamântul populației școlarePreședinte – Vespan Lacramioara Membri  1.Bitculescu Anicuta 2.Tataru Ioana 3.Bezea Daniela 4.Racman MadalinaRealizează recensământul preşcolarilor din zona arondată şcolii
15.Comisia de analiză a ofertelor pentru achizițiiResponsabil – Poenaru Viorel Membri Vespan Lacramioara- directorDanoiu Manuela-membru CABezea Daniela – membru CAMiron Florentina-membru CAAnalizează oferteleDecide care sunt ofertele cele mai portivite
16.Comisia pentru acordarea burselor şi programelor socialeResponsabil – Vespan Lacramioara Membri 1.Danoiu Manuela-membru CA 2.Bezea Daniela – membru  3.Miron Florentina-membru CA 4.Soricu Ionelia-secretarAplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare
17.Comisia de inventariere a patrimoniuluiResponsabil – Dascalu Simona Membri Postolea Diana – membruCiocirlan Doina – membruBranzea Dumitru-membruConstată si verifică existenţa tuturor elementelor patrimonialeStabileste cu exactitate existenţa stocurilor (obiecte, tip, calitate) şi le înscrie în listele de inventar

Notă! Pe parcursul anului școlar, în funcție de necesități, se vor organiza și alte comisii.

Director,

Prof.Vespan Lacramioara

Responsabilitățile angajaților An școlar 2021-2022

Nr crt.Numele și prenumeleResponsabilitățile
1.Bezea DanielaResponsabilul de structurăMembru CEACMembru SCIMMembru Comisia de lucru pentru ROFUIP si ROIMembru Comisia pentru recensamântul populației școlareMembru Comisia de inventariere a patrimoniuluiMembru CA
2.Miron FlorentinaResponsabil Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgențăResponsabil monitorizare Sars-Cov2Responsabil Comisia de disciplină prevenirea şi combatere a violenţei în mediul școlar pentru elevii școliiMembru Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
3.Vespan LăcrămioaraMembru Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalitățiiMembru Comisia de disciplină prevenirea şi combatere a violenţei în mediul școlar pentru elevii școlii
4.Poenaru ViorelResponsabil Comisia pentru controlul managerial intern ( SCIM)Responsabil Comisia paritarăResponsabil Comisia de implementare și monitorizare a platformei educaționale MICROSOFT  TEAMSMembru Comisia pentru curriculumMembru Comisia pentru întocmirea orarului și de monitorizare a absențelor
5.Bouroșu AlexandraMembru Comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii ( CEAC )Membru Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalitățiiMembru Comisia de disciplină prevenirea şi combatere a violenţei în mediul școlar pentru elevii școlii
      6.Anița Enache RodicaResponsabilul Comisiei pentru realizarea “Programul social privind suplimentul de hrană pentru elevi, Comisia pentru recensamântul populației școlare
7.Chirilă VioletaResponsabil Comisia formarea continuă
8.Soricu AlinaCoordonator proiecte și programe educative ( CPPE)Responsabil Comisia profesori și dirigințiMembru Comisia paritarăMembru Comisia de lucru pentru ROFUIP si ROIResponsabil transport cadreMembru CEAC
    9.Dănoiu ManuelaMembru Comisie de inventariere a patrimoniuluiSecretar CA
10.Soricu IoneliaResponsabil Comisia responsabilă de gestionarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)Responsabil cu gestionarea datelor cu carecter personalResponsabil cu arhiva școliiMembru Comisia pentru recensamântul populației școlareMembru Comisia de analiză a ofertelor pentru achizițiiMembru Comisia pentru salarizareMembru Comisia de implementare și monitorizare a platformei educaționale ADSERVIO
11.Mihalache DanResponsabil Comisia de analiză a ofertelor pentru achizițiiResponsabil Comisia pentru salarizareResponsabil Comisie de inventariere a patrimoniului

Director,

Prof.Vespan Lacramioara